DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy, pielęgniarek i położnych, techników medycznych, ratowników medycznych, diagnostyka laboratoryjna, tomografia komputerowa,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Juliana Węgrzynowicza 13 , 84-300 Lębork

działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (DzU. z 2016r poz.1638 z póź.zm),   

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2016r poz.1793 z póź. zm),

3. Zarządzenia Dyrektora SPSZOZ w Lęborku

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE:

 

 1. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Onkologicznej,
 2. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Ogólnej,
 3. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Alergologicznej,
 4. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych,
 5. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z patomorfologii, histopatologii w Pracowni Patomorfologii, Prosektorium oraz kierowanie pracownią,
 6. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym,
 7. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym oraz kierowanie oddziałem,
 8. Usługo kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Kardiologii I Rehabilitacji Kardiologicznej,
 9. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz kierowanie Oddziałem Chirurgicznym, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjnym oraz Poradni Chirurgii Ogólnej,
 10. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjnym oraz     w Poradni Chirurgii Ogólnej,
 11. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz Poradni Ortopedycznej,
 12. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rehabilitacji medycznej w Oddziałach Rehabilitacyjnych,
 13. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 14. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym oraz w Poradni Neonatologicznej,
 15. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Zespole Ratownictwa Medycznego,
 16. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym,
 17. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiodiagnostyki oraz kierowanie Pracownią Radiodiagnostyki,
 18. Usługi kontraktowe dla psychologów klinicznych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Psychiatrycznym,
 19. Usługi kontraktowe w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
 20. Usługi kontraktowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu tomografii komputerowej ( TK) oraz rezonansu magnetycznego ( MRI),
 21. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z endokrynologii,
 22. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych ( neonatologia, SOR,  pediatria, wewnętrzny, anestezjologia i intensywna terapia, poradnie specjalistyczne)
 23. Usługi kontraktowe na osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego Zespołu Zakażeń Szpitalnych,
 24. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu radiodiagnostyki w POZ,                                                                     
 25. Usługi kontraktowe dla ratowników medycznych, ratowników medycznych kierowca  na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Zespołach Ratownictwa Medycznego i Transporcie Sanitarnym,  
 26. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na świadczenia zdrowotne w zakresie pobierania materiału biologicznego w Laboratorium Analitycznym,
 27. Usługi kontraktowe dla lekarzy w zakresie badań profilaktycznych pod postacią porad specjalistycznych i badań USG w ramach akcji przesiewowej z zakresu wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych u niemowląt,
 28. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 29. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych w oddziałach szpitalnych,
 30. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu endoskopii lub rozszerzonej endoskopii zabiegowej w pełnym zakresie,
 31. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ( NOCH),
 32. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji okulistycznych na rzecz medycyny pracy,
 33. Usługi kontraktowe dla techników elekroradiologii na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wykonywania świadczeń (rentgenodiagnostyka, tomografia komputerowa),
 34. Usługi kontraktowe dla położnych na udzielanie świadczeń z zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  

Szacunkowa liczba ubezpieczonych Powiatu Lęborskiego i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w SPSZOZ Lębork wynosi 76700 osób.

Na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający zamówienia przeznacza środki finansowe wynikające z planu wydatków SPSZOZ w Lęborku tj. szacunkowa kwota wynosi 6 000 000zł

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Termin realizacji świadczeń w pkt od 1 do 18 i 21 do 34 od dnia 01.01.2018r do 31.12.2020r oraz w pkt 19 i 20 od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2019r     

Szczegółowe warunki konkursu ofert można otrzymać w : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, kancelaria  I piętro (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00,

Termin składania ofert: od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala zakładka „ Kariera” do dnia  24.11.2017r do godziny 10.00 termin składania ofert dla świadczeń

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr,

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 08.12.2017r,

Oferenci, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni pisemnie,

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony