DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla lekarzy, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Juliana Węgrzynowicza 13 , 84-300 Lębork

działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (DzU. z 2015r poz.618 z póź.zm),   

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.z 2015r poz.581z póź.zm),

3. Zarządzenia Dyrektora SPSZOZ w Lęborku.

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE:

 1. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
 2. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Geriatrii i Rehabilitacji Kardiologicznej,
 3. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju  podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i  świątecznej opieki zdrowotnej (NOCH),
 4. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki  zdrowotnej (NOCH),
 5. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie porad z neurologii w Poradni Neurologicznej,
 6. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 7. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Ratownictwa Medycznego, 
 8. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Kardiologii i Rehabilitacji  Kardiologicznej,
 9. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w   oddziałach szpitalnych SPSZOZ w Lęborku,
 10. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Chirurgicznym, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjny oraz    Poradni Chirurgicznej,
 11. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym oraz Poradni Neonatologicznej,
 12. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologicznym,
 13. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym,
 14. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w  Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu,
 15. Usługi kontraktowe dla ratowników medycznych, ratowników medycznych-   kierowca na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespołach Ratownictwa Medycznego i Transporcie Sanitarnym,
 16. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  konsultacji/porad z  endokrynologii,
 17. Usługi kontraktowe dla położnych na udzielanie świadczeń zdrowotnych w   Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych Powiatu Lęborskiego i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w SPSZOZ Lębork wynosi 76700 osób.

Na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający zamówienia przeznacza środki finansowe wynikające z planu wydatków SPSZOZ w Lęborku tj. szacunkowa kwota wynosi 1 600 000, 00 zł

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Termin realizacji  świadczeń  pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 od dnia 01.10.2017r do dnia 30.09.2020r,

Szczegółowe warunki konkursu ofert można otrzymać w : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Kadry (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00.

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, kancelaria  I piętro (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00.

Termin składania ofert: od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala zakładka „ Kariera” do dnia  18.09.2017 r do godziny 10.00 termin składania ofert dla świadczeń

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr

Termin rozstrzygnięcia konkursu –szczegółowo podany w specyfikacji konkursowej

Oferenci, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni pisemnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

 

Termin składania ofert przedłużono do 20.09.2017 (środa).

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony