DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla: lekarzy z zakresu endokrynologii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji, laryngologii, chorób wewnętrznych, dyżury SOR i ZRM; pielęgniarka OAiIT i pozostałe oddziały; psycholog.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Juliana Węgrzynowicza 13 , 84-300 Lębork

działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (DzU. z 2015r poz.618 z póź.zm),   

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2015r poz.581z póź.zm),

3. Zarządzenia Dyrektora SPSZOZ w Lęborku.

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE:

1.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji/porad z endokrynologicznych,

2.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji/porad z neurologii,

3.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji/porad psychiatrycznych,

4.      Usługi kontraktowe dla psychologów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji/porad psychologicznych,

5.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń  zdrowotnych z zakresu konsultacji/porad rehabilitacyjnych,

6.      Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

7.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Zespole Ratownictwa Medycznego,

8.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń z zakresu konsultacji laryngologicznych na rzecz medycyny pracy,

9.      Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chorób Wewnętrznych, Geriatrii, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej,

10. Usługi kontraktowe dla pielęgniarek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych SPSZOZ w Lęborku.

 

Szacunkowa liczba ubezpieczonych Powiatu Lęborskiego i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w SPSZOZ Lębork wynosi 76700 osób.

Na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający zamówienia przeznacza środki finansowe wynikające z planu wydatków SPSZOZ w Lęborku tj. szacunkowa kwota wynosi  100 000 zł

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Termin realizacji  świadczeń  pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  od dnia 01.08.2017r do dnia 31.08.2018r,

Szczegółowe warunki konkursu ofert można otrzymać w : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Kadry (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00.

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, kancelaria  I piętro (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00

Termin składania ofert: od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala zakładka „ Kariera” do dnia  19.07.2017 r do godziny 10.00 termin składania ofert dla świadczeń

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr

Termin rozstrzygnięcia konkursu –szczegółowo podany w specyfikacji konkursowej

Oferenci, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni pisemnie.

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony