DĄŻYMY DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
 • konsultacje chirurgiczno-onkologicze
  konsultacje chirurgiczno-onkologicze
 • [hide]Diagnostyka obrazowa
 • [hide]Laboratoria
 • [hide] Wejdź i Sprawdź!
 • SPS ZOZ w Lęborku
  SPS ZOZ w Lęborku
  Nowoczesny szpital i nowoczesne poradnie specjalistyczne 84-300 Lębork, ul.Juliana Węgrzynowicza 13, tel. (0-59) 86 35 202
 • Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  Nowoczesny sprzęt i wyposażenie
  SPS ZOZ w Lęborku to nowoczesny sprzęt medyczny renomowanych producentów oraz nowoczesne wyposażenie sal zabiegowych i chorych.
 • Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesna infrastruktura szpitala
  Nowoczesne wnętrza, które pomogą Państwu się odnaleźć.
 • Parking cennik
  Parking cennik
 •  CENTRALNA REJESTRACJA do Poradni Specjalistycznych  tel. 59 / 86 35 283  lub  59 / 86 35 289   ZAPRASZAMY do poradni: ALERGOLOGICZNEJ, CHIRURGII OGÓLNEJ, CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ, DIABETOLOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ, NEONATOLOGICZNEJ, ONKOLOGICZNEJ, PATOLOGII CIĄŻY oraz KONTROLI ROZRUSZNIKÓW I KARDIOWERTERÓW.

Konkursy ofert - konsultacje - farmakologia kliniczna

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Juliana Węgrzynowicza 13 , 84-300 Lębork

działając na podstawie:

1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (DzU. z 2016r poz.1638 z póź.zm),   

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U.z 2016r poz.1793 z póź. zm),

3. Zarządzenia Dyrektora SPSZOZ w Lęborku

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE:

 

 1. Usługi kontraktowe dla lekarzy na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji z farmakologii klinicznej.

Szacunkowa liczba ubezpieczonych Powiatu Lęborskiego i innych uprawnionych do świadczeń zdrowotnych w SPSZOZ Lębork wynosi 76700 osób.

Na pokrycie zobowiązań objętych niniejszym zakresem Udzielający zamówienia przeznacza środki finansowe wynikające z planu wydatków SPSZOZ w Lęborku tj. szacunkowa kwota wynosi  100 000zł

 

 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Termin realizacji świadczeń  od dnia 18.01.2018r do 31.12.2020r

Szczegółowe warunki konkursu ofert można otrzymać w : Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00.

Miejsce składania ofert: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, kancelaria  I piętro (budynek administracji) w godzinach od 7.25 do 15.00,

Termin składania ofert: od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej Szpitala zakładka „ Kariera” do dnia  10.01.2018r do godziny 10.00 termin składania ofert dla świadczeń

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku ul. Juliana Węgrzynowicza 13, Dział Kadr,

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 11.01.2018r,

Oferenci, którzy zostali wyłonieni w postępowaniu konkursowym zostaną powiadomieni pisemnie,

Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert. Oferentowi przysługuje prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Przejdź do góry strony